AYOR development
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Panna a Baba DŮM+ DŮM7 Komerční areál v Kutné Hoře
 

Administrativní budova Šafránkova Rezidence Paseky Terasy Slezská BCB II. etapa
Panna a Baba
Panna a Bába

Bytový dům „Panna a Baba“ se nachází v klidné části Pražských Strašnic, v docházkové vzdálenosti stanice metra A Skalka. Na rozhraní drobné zástavby a parku, na parcele, která se nachází mezi dvěma různými typy zástavby, je navržen objekt jehož tvary jsou přímou odpovědí na urbanistické souvislosti. Na společné parkovací podnoži se nachází dvě hmoty reagující nejen na měřítko okolních domů, ale i potřebné odstupy a výškové limity. Výsledkem je výrazná kompozice, která je ovšem sjednocena jednotným architektonickým výrazem. Přísně čtvercové okenní otvory, jejichž velikost je odvozena od jejich funkce jsou jednotícím prvkem architektury objektu.

Dvojjedinost formy pak nachází svůj odraz v názvu projektu odvozeném od typické siluety Českého Ráje...

Prostorový koncept bytového domu je založen na neokázalé modernosti a snaze o příjemné, obytné prostředí. Vstup do objektu je koncipován jako poloveřejné patio, místo setkání i odpočinku mezi veřejným a soukromým světem. Byty mají vždy oddělenu noční a denní část a vyvážený poměr mezi výhledy do zeleně a prosluněním. Samozřejmostí je vždy terasa, lodžie nebo balkon. Společná podnož objektu obsahuje technologické zázemí a parkování. Vzhledem k limitním prostorovým možnostem jsou využity zakladačové systémy, kdy každá dvojice stání na zakladači je pro jeden byt.

Stavební a technologické řešení je vedeno snahou o dokonalý detail a maximální užitný komfort.

Více na www.pannababa.cz

Panna a Baba Panna a Baba Panna a Baba Panna a Baba Panna a BabaDŮM+
Dům+

Villa dům Hodkovičky je bytovým projektem nabízejícím 13 luxusních bytových jednotek ve čtyřech nadzemních podlažích, v neopakovatelném místě, kde bydlení v zeleni není obyčejnou frází.

Pozemky určené k zamýšlené výstavbě se nachází na okraji městské zástavby mezi bytovými a rodinnými domy v  nejtěsnější blízkosti lesa.
S ohledem na polohu stavební parcely nacházející se na rozhraní zástavby vil, sídliště s panelovými domy a vzrostlou zelení, jsme se snažili navrhnout takový bytový dům, který by se svým charakterem a výrazem co nejvíce blížil viladomu.

Výšková úroveň navrženého objektu navazuje na výšku sousedního bytového domu. Naproti tomu ale členitostí hmot a použitými materiály koresponduje s bližší vilovou zástavbou a umožňuje tak plynulý přechod mezi zástavbou a bezprostředně sousedící lesnatou krajinou.

Dům je tvořen výraznou základní horizontální hmotou, po délce členěnou dvěma kolmými výběžky, které opticky zkracují délku celého domu a vytváří tak intimní zákoutí jednotlivých bytů. U přízemních bytů je vždy počítáno se soukromou zahradou přímo navazující na obytné místnosti bytů.

Byty, které jsou umístěné ve vyšších podlažích, mají k dispozici balkony anebo lodžie, které nabízí velice atraktivní výhledy. Lodžie a balkony zároveň pomáhají v členění hmoty domu.
Střecha nad byty v posledním podlaží je navržena jako pobytová terasa s velkým podílem okrasné zeleně. Přístup na střešní terasu je možný vlastním schodištěm z každého bytu v posledním podlaží.

Parkování automobilů rezidentů je zajištěno v dostatečně dimenzované podzemní garáži.
Pozemek viladomu bude po celém obvodě oplocen „živým plotem“ v kombinaci s kamennými gabionovými stěnami.
Prodejní strategie tohoto projektu navíc umožňuje budoucím klientům rozsáhlé změny ve velikosti, členění a samozřejmě vybavení jednotek.

Dům+ Dům+ Dům+                                                                                                                          DŮM7
DŮM7Představujeme Vám exkluzivní bytový projekt DŮM7.

Moderní a nadčasové řešení bydlení, jehož poloha zajišťuje klidné zázemí stejně jako těsný kontakt s životem Prahy.
Kvalitní materiály, vyspělé technologie a spolehlivé provedení stavby zajišťují dlouhou životnost a bezproblémový provoz domu.

Zahájení výstavby předpokládáme v roce 2014.DŮM7 DŮM7 DŮM7                                                                                                         Komerční areál v Kutné Hoře včetně stávajících hal
NA PRODEJ, tel.: 777 228 192

Prodej komerčního areálu v Kutné Hoře včetně stávajících hal.

  PDF situace ke stažení:    Kutná Hora - situace
Komerční areál v Kutné Hoře Komerční areál v Kutné Hoře Komerční areál v Kutné Hoře                                                                                      Administrativní budova Šafránkova
NA PRODEJ, cena k jednání 35 mil. Kč, tel.: 777 228 192

Administrativní budova ŠafránkovaAdministrativní objekt AB Šafránkova je situován v atraktivní poloze v blízkosti Rozvadovské spojky. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s možností velkoprostorových i oddělených kanceláří. Územní plán umožňuje umístit i výrobní, obchodní, skladové či zdravotnické zařízení. Objekt má dobrou dopravní obslužnost, je viditelný z frekventované městské komunikace a zároveň je chráněn protihlukovým valem. Zalesnění valu se propojuje s výsadbou v areálu a pomocí treláže s popínavými rostlinami na jižní fasádě se objekt aktivně zapojuje do zeleně.

– Dopravní napojení na Rozvadovskou spojku
– 88 parkovacích stání
– BUS MHD 500 m, metro B 1,5 km
– Celková zastavěná plocha 1 485,4 m2
– Celková podlažní čistá plocha 4 548 m2
– Celková hrubá podlažní plocha 5 050 m2
– Celkový hrubý obestavěný prostor 18 388 m2Administrativní budova Šafránkova Administrativní budova Šafránkova Administrativní budova Šafránkova Administrativní budova Šafránkova Administrativní budova ŠafránkovaOptimální řešení - menší počet základních pozemků/objektů je blíže původnímu charakteru oblasti. Základní parcela umožňuje podle potřeby slučování a tím i prospěšnou diversifikaci velikostí pozemků resp. staveb.

Dopravní koncept se zjednodušuje na jedinou jednosměrnou pojížděcí pěší zónu, doplněnou zelenými cestami, které zprůchodňují celý areál. Vodní plocha ve spodní části má ostrůvek přístupný po lávkách jako prvek krajinné architektury. Stávající „hraniční“ zeleň podél komunikací může být doplněna a se současnou zelení bude přirozeně chránit a definovat celý areál.

Více na www.rezidencepaseky.cz
Architektonická studie obytného souboru

Ostrava je velkorysé, moderní a komfortní město pro život vzdálené dekadentním vizím Ocelového města. Místo v Keltičkově ulici je v kontextu Ostravy mimořádné. Nejen tím, že se dotýká ústřední postavy ostravské mytologie, kovářského mistra Keltičky, ale především mimořádnými danostmi.

Je v širším centru, ale "na druhém břehu", ve Slezské Ostravě, těsně u její radnice. Oproti rovinné Moravské Ostravě na jakémsi vyvýšeném ostrohu. Není tu vyšší urbanistický řád jako v centru ani jednotný charakter architektury. Přesto je tu srdce Ostravy na dohled, i když jsme na hranici lesa.

Jaké navrhnout do tohoto půvabného, komplikovaného a rozporuplného místa bydlení? Adresa, která sama o sobě prodá vše, co se zde postaví, to není. Je to ale místo s velmi rozmanitým, stále ještě autentickým půvabem. Není to místo pro nablýskaný metropolitní činžák, ale není to ani místo pro periferní kolonii rodinných domků. Je to místo pro pokus spojit výhody bydlení v bytovém a rodinném domě. Šance pro hybrid, který si z typologie bytového domu půjčuje efektivitu využití prostoru, efektivitu dopravní obsluhy a komunikací. A z bydlení v rodinném domě si půjčuje pocit komorního měřítka i komunity, pocit autonomie, individuálního prostoru, maximálního propojení exteriéru a interiéru, maximálního propojení se zahradou.

Celá kompozice se rozpadá do dvou samostatných hmot, které vymezují dvě rozhraní. První, menší hmota, navazuje na štít stávajícího domu a snaží se podílet se na definování půvabně se vinoucí uliční fronty Keltičkovy. Tato hmota je tvořena mezonetovými byty se samostatnými vstupy z ulice a společným vjezdem do individuálních garáží. Hlavní pobytové místnosti navazují na individuální předzahrádky na vnitřní straně parcely. Tato hmota je v podstatě jakýmsi hybridem řadových rodinných domů a bytového domu. Má výraz, který neprozrazuje opakující se rytmus uvnitř.

Druhá, podstatně větší hmota, definuje východní rozhraní. Je nasazena na jihovýchodní hranici pozemku. Její průběh kopíruje mírné stoupání hřebene pozemku pozvolnou rampou garážového podlaží. Nad touto rampou kaskádovitě vystupují dvě podlaží bytů. Pro maximální efektivitu jsou půdorysy garáží a bytových podlaží zkoordinovány do trojtraktu, takže hmota má na bytový dům poměrně značnou hloubku. Umístění hlavních obslužných a komunikačních prostor do středu traktu přináší nejen jednodušší stavebně technické řešení, ale i vysokou efektivitu poměru obsluhovaných k obslužným prostorům, maximální variabilitu dispozic a vysoký podíl bytů na fasádě.

Byty mají atraktivní výhledy do lesa na východě, na město na západě, kde mají navíc velké předzahrádky - terasy. Styk bydlení s vnějším světem zprostředkovávají hluboké lodžie, které vytvářejí intimní mikrosvěty umožňující maximálně propojovat interiér s exteriérem, opticky ho zvětšovat, vytvářet dojem bydlení v pavilonech a přitom udržet naprostou intimitu. To vytváří překvapivý paradox vůči kompaktnímu vnějšímu výrazu.

Lodžie hrají podstatnou roli i v architektonickém výrazu. Jejich formát a četnost pomáhají zredukovat měřítko objektu a díky tomu vytvářet komorní dojem. Hra s měřítkem překlenuje i měřítkové rozpory stávající historické architektury v sousedství a vytváří tak pro jejich vzájemnou komunikaci širší kontext.

Kontextuální je i materiálové řešení. Inspirací byly velké opěrné zdi na jihovýchodě parcely provedené v režném zdivu. Východní hmota je jakoby pokračováním těchto opěrek. Vzniká tak dojem jakéhosi fragmentu hradebního systému - šancí. Režné zdivo je ale v kontextu Ostravy hlavně reprezentantem poezie industriální architektury a reprezentačních staveb 19. století. Výraz obytného souboru je tedy zároveň narážkou na barokní fortifikace i na industriální architekturu.

Věříme, že koncept spojuje racionální i citové aspekty záměru a místa do výsledku, který má charakter pragmatické poezie, ve které se skládáním obyčejných věcí dochází k neobyčejnému výsledku. Věříme, že návrh nabízí i strategii směrování nákladů na stavbu do samotné, subjektivně vnímatelné kvality bydlení. A z hlediska komerčního doufáme, že bydlení na Terasách Slezská nebude mít v Ostravě srovnatelnou konkurenci.

Více na www.terasyslezska.cz


Původní koncepce:


www.rezidenceslezska.cz
BCB II. etapa
V Plzni plánujeme dostavbu kancelářského objektu, dle studie renomovaného architektonického ateliéru CMC.

Významná plzeňská administrativní dominanta bcb (bývalý Hutní projekt Plzeň) je vlajkovou lodí multifunkčního projektu bcb city. Budova je v současné době ve vlastnictví firmy BCB-development, a.s.

Pokud nechcete zůstat bez povšimnutí, v BCB jste na správné adrese. Stávající objekt BCB je nejen 60 metrů vysoká věž, ale svou mimořádnou polohou dominuje panoramatu Plzně. Staňte se součástí nejdynamičtějšího kancelářského prostředí v Plzni, kde budete obklopeni moderní technologií a materiály. Je to příhodné místo pro sídlo firmy, která hodlá využít příležitosti, jež nabízí rychle se rozvíjející trh na prahu členství ČR v Evropské unii.

BCB nabízí vše, co od moderní budovy očekáváte. Nejmodernější zařízení a technické podmínky, flexibilita a maximálně bezpečné prostředí vás zbaví starostí a poskytne volnost se soustředit na nejdůležitější podnikatelské činnosti.