INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost

AYOR - development a.s.
IČ: 28174453 se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6 zastoupená předsedou představenstva: Ing. Ivanem Balášem

dále jen „správce“

tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) informuje subjekt osobních údajů, že zpracovává dále uvedeným způsobem jeho osobní údaje získané od subjektu osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:
 realizace smluvního vztahu se subjektem údajů
 vedení evidence zákazníků / klientů

na právním základě nezbytného zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů (čl. 6. odst. 1, písm. b) GDPR) a nezbytného zpracování pro účely oprávněných zájmů správce spočívajících v ochraně jeho majetku v případě porušení smluvních povinností subjektu údajů (čl. 6. odst. 1, písm. f) GDPR) a to v rozsahu údajů poskytnutých k uvedeným účelům subjektem údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, pokud byly tyto údaje v uvedeném rozsahu poskytnuty.

Osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů a do uplynutí promlčecí doby vzájemných nároků z takového vztahu vzniklých.

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné třetí osobě (příjemci). Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem správce pro vznik smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů, přičemž pro plnění daného vztahu je nezbytné poskytnout osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo a e-mail (dále jen „nezbytné údaje“). Poskytnutí nezbytných údajů je podmínkou pro plnění smlouvy.

SÍDLO FIRMY

AYOR - development a.s.
Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6
IČO: 28174453

KONTAKT

AYOR - development a.s.
T: +420 724 015 951
E: office@ayor.cz

logo